Hình thức và mục đích của tổng điều tra kinh tế năm 2021

0 1.881
Mục đích của cuộc Tổng điều tra nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin…
Theo Vietnamplus.vn