EVN Finance tăng vốn điều lệ lên hơn 3.000 tỷ đồng

0 287
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 1464/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty tài chính cổ phần Điện lực.

Theo đó, khoản 3 Điều 1 Giấy phép thành lập và hoạt động công ty tài chính số 187/GP-NHNN ngày 07/07/2008 do Thống đốc NHNN cấp cho Công ty tài chính cổ phần Điện lực về vốn điều lệ được sửa đổi như sau:

“3. Vốn điều lệ: 3.047.076.280.000 đồng (Bằng chữ: Ba nghìn, không trăm bốn bảy tỷ, không trăm bảy sáu triệu, hai trăm tám mươi nghìn đồng)”.

Công ty tài chính cổ phần Điện lực có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của của Giấy phép thành lập và hoạt động số 187/GP-NHNN ngày 07/07/2008 của Thống đốc NHNN.

Quyết định số 769/QĐ-NHNN ngày 27/4/2020 của Thống đốc NHNN về việc sửa đổi nội dung mức vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty tài chính cổ phần Điện lực hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/9/2021.

Báo cáo tài chính cho thấy, kết thúc quý II/2021, thu nhập lãi thuần của EVNFinance giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 162 tỷ đồng.

Tuy nhiên, với thu nhập phi tín dụng tăng mạnh bao gồm lãi thuần từ dịch vụ (26 tỷ đồng) gấp 2,1 lần cùng kỳ năm 2020, thu nhập góp vốn mua cổ phần (5 tỷ đồng) gấp 12,6 lần cùng kỳ, hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh không còn lỗ, ghi nhận lãi gần 72 tỷ đồng và lợi nhuận khác (103 tỷ đồng) tăng 61% nên lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của EVNFinance tăng đến 98%, lên hơn 304 tỷ đồng.

Vì vậy, mặc dù tăng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng thêm 51% so với cùng kỳ năm trước, EVF vẫn có lãi ròng 30,3 tỷ đồng, đối lập với tình trạng lỗ 22 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Trong văn bản giải trình của EVNFinance cho biết, công ty trong quý II/2021 đã thực hiện theo kế hoạch các hoạt động kinh doanh đầu tư, tín dụng và dịch vụ; tăng cường hoạt động đầu tư, mua bán chứng khoán đầu tư/giấy tờ có giá nhằm tăng thu nhập lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư; đấy mạnh hoạt động thu xử lý nợ; tiết giảm chi phí hoạt động.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, EVF lãi ròng hơn 148 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ.

Thùy Chi