Điều kiện để hộ kinh doanh khó khăn do Covid-19 được nhận hỗ trợ?

0 1.467

Tôi nghe nói hộ kinh doanh gặp khó khăn do Covid-19 sẽ được Chính phủ hỗ trợ tiền; phải đáp ứng điều kiện gì để được hưởng chính sách này? (Phi Phụng)

Căn cứ khoản 10 Mục II Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ; điều 35, điều 36, điều 37 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, hộ kinh doanh được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

– Có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

– Phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến ngày 31/12/2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19.

Mức hỗ trợ là 3 triệu đồng/hộ kinh doanh, và trả một lần.

Thủ tục thực hiện

– Hộ kinh doanh gửi đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 11 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg đến UBND cấp xã nơi có địa điểm kinh doanh; thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/1/2022.

– Trong 3 ngày làm việc, UBND cấp xã xác nhận về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh; niêm yết công khai; tổng hợp, báo cáo gửi Chi cục Thuế.

– Trong 2 ngày làm việc, Chi cục Thuế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, gửi UBND cấp huyện tổng hợp.

– Trong 2 ngày làm việc, UBND cấp huyện rà soát, tổng hợp, trình UBND cấp tỉnh.

– Trong 2 ngày làm việc, UBND cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện hỗ trợ. Đối với trường hợp không hỗ trợ, UBND cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Luật sư Phạm Thanh Hữu
Đoàn luật sư TP HCM