Có thể nộp thuế bằng ngoại tệ

0 1.878

Hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số; hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu… có thể khai thuế, nộp thuế bằng ngoại tệ.

Đây là một trong những điểm mới của Dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến.

Bộ Tài chính cho hay, hiện hành chưa có quy định các trường hợp được khai thuế, nộp thuế bằng ngoại tệ, mà mới có quy định tại một số Thông tư hướng dẫn đặc thù (bao gồm: Thông tư số 56/2008/TT-BTC ngày 23/6/2008, Thông tư số 176/2014/TT-BTC ngày 17/11/2014, Thông tư số 36/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 có hướng dẫn đồng tiền khai thuế, nộp thuế đối với hoạt động dầu khí; Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 có hướng dẫn đồng tiền nộp thuế đối với thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu).

Theo Dự thảo, đồng tiền khai thuế, nộp thuế bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi bao gồm các trường hợp sau:

Đồng tiền khai thuế và nộp thuế đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí là ngoại tệ tự do chuyển đổi (gồm: Thuế tài nguyên, Thuế TNDN; Phụ thu đối với phần dầu lãi được chia khi giá dầu thô biến động tăng; Tiền lãi dầu, khí nước chủ nhà được chia; Tiền hoa hồng dầu, khi; Tiền thu về đọc và sử dụng tài liệu dầu, khí; Thuế TNDN đối với thu nhập từ chuyển nhượng quyền lợi tham gia hợp đồng dầu khí; Thuế đặc biệt, khoản phụ thu và thuế TNDN từ kết dư phần dầu để lại của hoạt động dầu khí của Liên doanh Vietsovpetro tại Lô 09.1)..

Đồng tiền khai và nộp phí, lệ phí và các khoản thu khác do của các cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài thực hiện thu là ngoại tệ tự do chuyển đổi.

Đồng tiền khai và nộp phí, lệ phí đối với các cơ quan, tổ chức được phép thu phí, lệ phí bằng ngoại tệ là ngoại tệ tự do chuyển đổi.

Đồng tiền khai thuế và nộp thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số của nhà cung cấp ở nước ngoài theo quy định này là ngoại tệ tự do chuyển đổi.

Đồng tiền khai thuế và nộp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bằng ngoại tệ thực hiện theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Dự thảo nêu rõ, trường hợp người nộp thuế khai thuế, nộp thuế bằng ngoại tệ thì tỷ giá giao dịch được xác định như sau: Trường hợp người nộp thuế khai thuế và nộp thuế bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi, thực hiện hạch toán kế toán và lập báo cáo tài chính bằng đồng Việt Nam thì quyết toán thuế theo đồng Việt Nam; tỷ giá quy đổi là tỷ giá mua vào của ngân hàng nơi thực hiện giao dịch nộp thuế; trường hợp ngân hàng nơi giao dịch không công bố tỷ giá thì tỷ giá quy đổi là tỷ giá mua vào của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam công bố.

Trường hợp người nộp thuế khai thuế và nộp thuế bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi, thực hiện hạch toán kế toán và lập báo cáo tài chính bằng ngoại tệ theo chấp thuận của Bộ Tài chính thì tỷ giá quy đổi từ ngoại tệ tự do chuyển đổi sang loại ngoại tệ hạch toán thực hiện theo tỷ giá mua vào do ngân hàng nơi giao dịch công bố; trường hợp ngân hàng nơi giao dịch không công bố tỷ giá thì tỷ giá quy đổi là tỷ giá mua vào của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam công bố.

Lý giải về việc này, Bộ Tài chính cho hay, đối với thuế TNDN cơ sở xác định thuế TNDN phải nộp là lợi nhuận trước thuế theo báo cáo tài chính, chi phí được trừ theo pháp luật thuế TNDN. Do đó, Dự thảo hướng dẫn tỷ giá khai, nộp thuế TNDN là tỷ giá quy đổi báo cáo tài chính ra đồng Việt Nam. Nếu quy định một tỷ giá khác sẽ tăng việc cho doanh nghiệp vì doanh nghiệp sẽ phải quy đổi lại báo cáo tài chính để khai thuế, tính thuế TNDN.

Đối với thuế TNCN, thuế nhà thầu nước ngoài (do bên Việt Nam nộp thay), cơ sở tính thuế phải nộp là thu nhập của người lao động, doanh thu của nhà thầu theo từng lần thanh toán. Do vậy, dự thảo hướng dẫn là tỷ giá mua vào của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại ngày cuối cùng của kỳ tính thuế (tương đương NNT đang có ngoại tệ, phải bán ngoại tệ để nộp thuế bằng VNĐ).

Bộ Tài chính đánh giá, những điểm mới đảm bảo quản lý thuế chặt chẽ, thống nhất, không phát sinh thủ tục hành chính.

Thanh Phương